Disclaimer

Door de toegang tot en het gebruik van BackUp door Zelfmoord1813 verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

BackUp door Zelfmoord1813 - hierna genoemd de "app" - is eigendom van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) en het Agentschap Zorg en Gezondheid - hierna genoemd de "uitgever" - en is ontwikkeld door Zenjoy BVBA - hierna genoemd de "maker".

Contactgegevens:

Adres maatschappelijke zetel:
Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie
UZ Gent
De Pintelaan 185 – 1K12F
9000 Gent

Telefoon: +3293320775
Email: info@vlesp.be

Toezichthoudende autoriteit:
Agentschap Zorg en Gezondheid, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van BackUp door Zelfmoord1813, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan VLESP.

Privacy

Alle gegevens van de gebruiker die in de app worden opgeslagen, worden enkel lokaal op de mobiele telefoon van de gebruiker opgeslagen.

Een gebruiker van de app kan een andere gebruiker toelating geven om BackUp Box items door te sturen door een voor deze gebruikers unieke token uit te wisselen. De informatie die doorgestuurd wordt van de ene naar de andere gebruiker beperkt zich tot de BackUp Box items waarvoor expliciet gekozen werd om deze door te sturen. Nadat de gebruiker een BackUp Box item doorstuurt, wordt deze informatie via een beveiligde verbinding verzonden naar Nimbu, een centraal cloud platform ontwikkeld door Zenjoy BVBA. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een beveiligde database, tot de ontvanger de informatie ophaalt of tot een termijn van 6 maanden overschreden is. Hierna wordt deze informatie terug van het centrale platform verwijderd. Op geen enkel mogelijke manier wordt deze informatie openbaar gemaakt of gedeeld met derden.

VLESP kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals het gebruikte besturingssysteem, het gebruik van de applicatie. Dit maakt het ons mogelijk de BackUp-app permanent te optimaliseren voor de gebruikers. Op geen enkel ogenblik wordt de persoonlijke content gebruikt bij het verzamelen van deze statistieken.

Beperking van aansprakelijkheid

De app is met de grootste zorgvuldigheid ontwikkeld. Noch de maker, noch de uitgever stelt zich echter aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in de app of het centrale platform Nimbu (dat gebruikt wordt bij het uitwisselen van BackUp Box items).

De informatie op de app is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke of medische omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. In het geval van zelfmoordgedachten en na een suïcidepoging is professionele hulp aangewezen. Wij raden u ten stelligste aan een professioneel hulpverlener te consulteren. Meer info via http://zelfmoord1813.be/ik-heb-hulp-nodig/professionele-hulp-zoeken. Wij zijn ons bewust van het feit dat er nog meer hulpverlening bestaat dan enkel vermeld in de app. Het hogervermelde contactadres is uitsluitend bedoeld voor feedback en vragen i.v.m. de werking van de app en niet voor individuele hulp en feedback.

VLESP levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de app onbeschikbaar zou zijn, zal VLESP de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. VLESP kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voorrechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de app of van de door de gebruiker zelf toegevoegde items. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de app ter beschikking wordt gesteld, kan u de contactpersoon van VLESP hierover informeren.

De inhoud van de app (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Noch de maker, noch de uitgever geven garanties voor de goede werking van de app en kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de app of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de app. VLESP kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van de app of van een andere, inzonderheid als gevolg van de links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De app kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. VLESP verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op de app. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.